Regulamin strony 101wycieczek.pl

1.

101wycieczek.pl to serwis społecznościowy, umożliwiający dzielenie się wiedzą na temat turystyki w Polsce, a także służący nawiązywaniu kontaktów pomiędzy użytkownikami serwisu. Serwis umożliwia zarejestrowanym użytkownikom publikowanie własnych materiałów dotyczących turystyki, takich jak zdjęcia, opisy atrakcji turystycznych i propozycji wycieczek, a także komentowanie materiałów zamieszczonych przez innych użytkowników. Celem serwisu jest budowanie społeczności internetowej wszystkich zainteresowanych turystyką i rozpowszechnianie informacji dotyczących turystyki.

 

2.

1. Dostęp do serwisu 101wycieczek.pl jest bezpłatny. Płatne mogą być wybrane materiały i usługi wyznaczone przez administratora.

2. Bierne korzystanie z treści serwisu, a więc przeszukiwanie bazy atrakcji turystycznych, czytanie tekstów i przeglądanie zdjęć, jest możliwe dla wszystkich użytkowników Internetu. Zakres treści, do których dostęp jest otwarty, określa administracja serwisu 101wycieczek.pl.

3. Zamieszczanie i edytowanie własnych materiałów w serwisie, takich jak opisy atrakcji turystycznych, dodawanie zdjęć do galerii, tworzenie planów wycieczek, komentowanie materiałów zamieszczonych przez innych użytkowników, wymaga dokonania rejestracji.

4. Rejestracja i utworzenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www. Na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej przesłana zostaje wiadomość od administratora, zawierająca link aktywacyjny potwierdzający dokonanie rejestracji.

Z chwilą rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony.

5. Rozwiązanie umowy może nastąpić na skutek skasowania konta przez użytkownika lub w wyniku usunięcia go przez administrację serwisu z powodu:

a) notorycznego łamania Regulaminu, trollowania, natarczywego spamu

b) podejmowania działań niezgodnych z prawem, nagannych moralnie i etycznie

c) działania na szkodę serwisu.

6. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:

a) akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez 101wycieczek.pl zawartych w formularzu danych w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu,

c) potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,

d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe, komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez 101wycieczek.pl, w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.

7. W przypadku stwierdzenia podania przez użytkownika nieprawdziwych danych, zgłoszenia naruszania dóbr osobistych przez innego użytkownika lub osobę trzecią, administracja serwisu ma prawo:

a) wezwać użytkownika do bezzwłocznego usunięcia danych, które są nieprawdziwe, i zastąpienia ich danymi prawdziwymi

b) zablokować konto do wyjaśnienia sprawy,

c) skasować konto użytkownika ignorującego upomnienia administracyjne.

 

3.

1. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych wyłącznie w celach statystycznych i marketingowych.

2. Administratorem powyższych danych jest właściciel serwisu 101wycieczek.pl, Carta Blanca Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18.

3. Gromadzone przez serwis dane nie będą udostępniane innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody użytkownika.

4. W dowolnym momencie użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z anulowaniem rejestracji użytkownika.

 

4.

1. Materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność serwisu 101wycieczek.pl wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców.

2. Kopiowanie, a także sprzedaż tych treści jest niedopuszczalna bez zgody udzielonej przez podmiot uprawniony.

 

5.

1. Umieszczając materiały w serwisie 101wycieczek.pl użytkownik oświadcza, że przysługuje mu prawo ich publikowania oraz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich przez innych użytkowników, w zakresie ich własnego użytku osobistego.

2. Umieszczając materiały w serwisie 101wycieczek.pl użytkownik udziela 101wycieczek.pl niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z zamieszczonych materiałów na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) wykorzystania wizerunku użytkownika oraz innych osób utrwalonych

e)  w materiałach, w tym w szczególności w filmach czy też w materiałach dźwiękowych lecz bez ograniczeń  wykorzystania wizerunku utrwalonego na zdjęciach.

f) wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami,

g) umieszczania materiałów w bazach danych serwisu 101wycieczek.pl,

h) wykorzystania materiałów do promocji i reklamy serwisu 101wycieczek.pl.

3. Użytkownik udziela serwisowi 101wycieczek.pl prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do serwisu 101wycieczek.pl - nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu, z wyjątkiem przypadków gdy postanowienia regulaminów poszczególnych usług stanowią inaczej.

 

6.

1. Każdy z użytkowników serwisu 101wycieczek.pl zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu, które stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego regulaminu i stosują się bezpośrednio oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety oraz godzących w dobre imię serwisu.

3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam), prowadzenia nieuzgodnionej z serwisem działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.

4. Umieszczanie w/w treści pomimo upomnień, będzie skutkować blokadą administracyjną, a w uzasadnionych przypadkach usunięciem konta z serwisu.

 

7.

1. Prawo ustalania zawartości serwisu przysługuje właścicielowi serwisu 101wycieczek.pl

2. 101wycieczek.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zasad korzystania z serwisu w dowolnym momencie bez podawania uzasadnienia. Zmiany obowiązują od daty opublikowania na stronie.

 

8.

1. Serwis 101wycieczek.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw użytkowników lub osób trzecich.

2. Serwis 101wycieczek.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji zawartych w serwisie, a w szczególności nie daje gwarancji prawdziwości i aktualności informacji zamieszczonych przez innych użytkowników w bazie atrakcji turystycznych i wycieczek.

 

Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania.